•  09 396 20 00  IEDERE WERKDAG VAN 7u TOT 17u 
 •   LAAGSTE PRIJSGARANTIE
 •   ONMIDDELLIJK LEVERBAAR
 •   E-MAIL SUPPORT

Algemene voorwaarden

 • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
 • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
 • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
 • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
 • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
  De "Inhoud" clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
  Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
 • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOBUILD BVBA 1. DEFINITIES De volgende uitdrukkingen hebben de daarachter vermelde betekenis: Klant: iedere (potentiële) wederpartij of wederpartijen van biobuild bvba die Goederen aankoopt in zijn hoedanigheid van bedrijf, zelfstandige, school, openbare instelling of vereniging. Goederen: artikelen die deel uitmaken van het biobuild bvba aanbod. Aanbieding(en): elke mededeling die uitgaat van biobuild bvba en waarbij een of meerdere Goederen aan de Klant worden aangeboden, ongeacht de drager of het daarbij gebruikte communicatiemiddel. 2. ALGEMEEN a) Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij biobuild bvba als (potentiële) verkoper of leverancier van Goederen optreedt. De Klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, zelfs indien deze zouden bedingen dat ze alleen geldig zijn. b) Van deze algemene voorwaarden kan slechts door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen biobuild bvba en de Klant worden afgeweken. In voormeld geval blijven de algemene voorwaarden van biobuild bvba minstens gelden op aanvullende wijze. c) biobuild bvba is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een impliciete en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de gewijzigde algemene voorwaarden door de Klant. d) biobuild bvba voor Professionele klanten behoudt zich het recht voor om van de Klant de nodige verificatiestukken daartoe te eisen. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie en zal alle kosten voor biobuild bvba, ten gevolge van het leveren van laattijdige, niet correcte of onvolledige informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, integraal vergoeden. 3. AANBIEDINGEN a) Aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verplichting vanwege biobuild bvba. Ze zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de Aanbieding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. b) Alle Aanbiedingen van biobuild bvba worden opgesteld op basis van de door de Klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee. c) Alle Aanbiedingen staan enkel open voor Klanten die gevestigd zijn in België. d) biobuild bvba is wat de juistheid of volledigheid van de informatie in haar Aanbiedingen (en orderbevestigingen) slechts gehouden tot een middelenverbintenis. biobuild bvba is in geen geval verantwoordelijk voor vergissingen, materiële fouten, zet- of drukfouten. e) Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door biobuild bvba. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. f) Tenzij anders expliciet vermeld door biobuild bvba zijn Goederen die biobuild bvba aanbiedt, niet geschikt om te worden gebruikt voor beroepsdoeleinden. biobuild bvba aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. De Goederen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik door consumenten. 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST a) Een overeenkomst komt pas tot stand en biobuild bvba is pas gebonden, van zodra zij een gelijkluidende schriftelijke orderbevestiging verstuurt of de bestelling begint uit te voeren. b) Wijzigingen aan een overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. c) biobuild bvba is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen geheel of gedeeltelijk te weigeren. d) Bij annulering door de Klant van zijn bestelling – na de totstandkoming van de overeenkomst –, zal de Klant aan biobuild bvba een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20% op de totale bestelling met een minimum van 200,- EUR, vermeerderd met een vergoeding voor de reeds uitgevoerde bestellingen/leveringen. 5. PRIJZEN a) Prijzen slaan in principe alleen op de Goederen. Bijkomende kosten worden apart vermeld. b) De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven in de Aanbieding. Bijhorende illustraties zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. c) Prijsverhogingen, als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen, herbevoorrading of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de Aanbieding doch vóór het tijdstip van de bestelling, worden door biobuild 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD a) De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van biobuild bvba, tot op het moment van volledige betaling door de Klant. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel over vanaf de levering aan de Klant of diens gevolgmachtigde. b) Tot aan de volledige betaling, is de Klant verplicht, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, biobuild bvba daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen dat het om eigendom gaat van biobuild bvba. c) De Klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde koper of houder – dat, op eerste verzoek vanbiobuild bvba meegedeeld zal worden waar de Goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van biobuild bvba. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan biobuild bvba een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden. 9. RETOURS a) Goederen kunnen slechts worden geretourneerd op risico van de Klant, na voorafgaand schriftelijk akkoord van biobuild bvba. De geretourneerde Goederen dienen zich samen met alle toebehoren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking te bevinden, zodat een wederverkoop mogelijk blijft. b) De Klant aanvaardt dat Goederen die zonder akkoord van biobuild bvba zijn geretourneerd, en die niet binnen de 15 kalenderdagen na aanmaning van biobuild bvba, door de Klant zijn teruggehaald, door biobuild bvba – naar eigen goeddunken – worden terug gestuurd naar de Klant, dan wel worden vernietigd zonder verdere kennisgeving. In beide gevallen zijn de hieraan verbonden kosten ten laste van de Klant. 10. GARANTIE a) Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op personen die Goederen verkrijgen via biobuild bvba als consument in het kader van een door de Klant in samenwerking met biobuild bvba opgezette actie. Een consument is iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt. b) Tenzij anders vermeld, vallen de Goederen onder de toepassing van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. biobuild bvba behoudt zich evenwel het recht voor om de (verwerkte) Goederen - naar eigen goeddunken- om te ruilen of te herstellen, indien het verzoek van de Klant onmogelijk of onredelijk zouden zijn. Op bepaalde Goederen kunnen bijzondere garantievoorwaarden van toepassing zijn, deze worden vermeld op het garantiebewijs (voor zover van toepassing). c) Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Het terugsturen van de Goederen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden. d) De garantie is nooit van toepassing op gebreken en gevolgen hiervan, die voortvloeien uit normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, niet naleven van gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, foutieve montage, installatie strijdig met de handleiding, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, de kortere levensduur van de Goederen, slijtageonderdelen, aanpassingen of wijzigingen aan het Goed, of gebruik van de Goederen in het kader van beroepsdoeleinden. e) Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 11. OVERMACHT a) Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden waar biobuild bvba redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van biobuild bvba zouden teweegbrengen, ontslaan biobuild bvba in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. b) In geval van overmacht worden de verplichtingen van biobuild bvba opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. c) Indien biobuild bvba bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 12. AANSPRAKELIJKHEID a) De prestaties waartoe biobuild bvba zich verbindt, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als bvba aan de Klant in rekening gebracht. d) Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, zullen kosten voor transport, laden en lossen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 6. LEVERING a) De gegeven levertermijnen zijn niet bindend. biobuild bvba is ten allen tijde gerechtigd om de levertermijnen te wijzigen, alsook de leveringen in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten afzonderlijk te factureren. b) Een vertraging in de levering kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot annulering van de bestelling en/of ontbinding van deze voorwaarden, noch tot betaling van eender welke vergoeding aan de Klant. c) Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering. d) De Klant moet zich bij ontvangst van de Goederen ervan verzekeren dat deze volledig en in goede staat zijn. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken moeten onmiddellijk worden vermeld op de afleveringsnota, bij gebreke waaraan biobuild bvba elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en de partijen het er over eens zijn dat de levering conform was en geen zichtbaar gebrek vertoonde. Vermeldingen “onder voorbehoud van controle”, “onder voorbehoud van uitpakken” of gelijkaardig, zullen niet aanvaard worden. e) Indien de levering niet overeenstemt met de gegevens op de factuur - of bij gebreke daarvan, de orderbevestiging- dient de Klant biobuild bvba hiervan onmiddellijk en ten laatste 24u na levering schriftelijk op de hoogte te brengen, op straffe van verval. f) Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken, dienen ter kennis gebracht te worden aan biobuild bvba bij aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na levering. Gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de Klant het geheel van de levering te weigeren. 7. BETALING a) Behoudens andersluidende bepaling of expliciet overeengekomen dienen alle bestellingen uiterlijk betaald te zijn bij afhaling of levering. Bij bankoverschrijving dient de betaling voorafgaandelijk op onze rekening te zijn geregistreerd of dient een bewijs van overschrijving te worden voorgelegd bij levering. b) Voor uitstel van betaling met betalingskrediet kan op verzoek van de Klant een kredietverzekering worden aangevraagd. c) Bij elke niet betaalde factuur zal de Klant een laattijdigheidsintrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag, van rechtswege en zonder aanmaning, door het louter verstrijken van de betalingstermijn. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn. Bovendien zal bij elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire administratieve schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125,- EUR als dekking van de inningskosten. Voorts is de Klant gehouden biobuild bvba te vergoeden voor alle kosten - zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk- die gemaakt worden ter incasso van de openstaande bedragen. d) Elk protest van de factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan biobuild bvba te worden meegedeeld. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen 2 dagen na de verzending ervan. e) Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van biobuild bvba op de Klant onmiddellijk invorderbaar. f) Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur resultaatverbintenissen. b) biobuild bvba is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar biobuild bvba weinig of geen invloed op kan uitoefenen. biobuild bvba kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in Goederen of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. c) biobuild bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, incidentele schade gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het gebruik van websites, internet, verlies van data, misbruik van persoonlijke inloggegevens. d) In alle gevallen waarin biobuild bvba toch aansprakelijk zou zijn, beperkt haar maximale aansprakelijkheid zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie. 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN a) Er vindt tussen de Klant en biobuild bvba geen overdracht plaats van intellectuele rechten. Alle documenten, titels, logo’s, materiaal, afbeeldingen, teksten en websites (tesamen “Creaties”) die biobuild bvba ontwikkelt blijven eigendom van biobuild bvba. Het is de Klant niet toegestaan Creaties te reproduceren, behoudens na voorafgaand schriftelijk akkoord van biobuild bvba. b) Communicaties waarin de Klant verwijst naar biobuild bvba, dienen steeds vooraf ter goedkeuring van deze laatste worden voorgelegd. 14. PRIVACY a) biobuild bvba behandelt alle eventuele persoonsgegevens die haar worden verstrekt, conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden uitsluitend door biobuild bvba gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Algemene Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van biobuild bvba noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is. Door het overmaken van persoonsgegevens aan biobuild bvba, verklaart de Klant over de nodige toelatingen hiertoe te beschikken. 15. ALGEMENE BEPALINGEN a) Indien onverschillig welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. b) Het nalaten op gelijk welk moment door biobuild bvba om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. c) De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. d) Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil tussen de Klant en biobuild bvba uitgesloten is, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Gent als enige bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke regels en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.